Category: Networking

0

Khái niệm, lợi ích và phân loại VPN

VPN là sự mở rộng của một mạng riêng (Private Network) thông qua các mạng công cộng. Về cơ ản, mỗi VPN là một mạng riêng rẽ sử dụng một mạng chung (thường là Internet) để kết nối cùng với các site (các mạng riêng lẻ) hay nhiều người sử dụng từ xa.

0

[CCNA 5.0] Khái niệm về mô hình OSI

Mô hình OSI (Open system interconnection – Mô hình kết nối các hệ thống mở) là một cơ sở dành cho việc chuẩn hoá các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO (International Organization for Standardization).