Tagged: Exchange server

Tổng quan về Exchange Server 2010

Exchange 2010 là sản phấm đầu tiên của Microsoft được thiết kế từ nên tảng lên đến giao diện theo đúng chiến lược “phần mềm cộng dịch vụ” của Microsoft