Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS 7

Vì phiên bản PHP5.x đã sắp đến thời gian ngừng hỗ trợ, do vậy một số ứng cần yêu cầu PHP 7.x trở lên như WordPress, Drupal, Joomla, Laravel, Magento … nhưng mặc định trong các phiên bản CentOS khi cài đặt thông qua yum lại sử dụng repos của PHP 5.x. Do vậy trong hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt PHP 7.x trên hệ điều hành CentOS 7.x

1. Cài đặt repo chứa PHP 7.x

PHP 7.x có ở nhiều repo khác nhau nhưng trong hướng dẫn này tôi sẽ sử dụng repository REMI

sudo yum install -y epel-release yum-utils
sudo yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

2. Cài đặt PHP 7.x

2.1. Cài đặt PHP 7.3

Kích hoạt PHP 7.3 khi sử dụng repository REMI.

yum-config-manager --enable remi-php73

Cài đặt PHP 7.3 và các gói cần thiết.

yum install -y php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlnd

Kiểm tra lại phiên bản PHP sau khi đã cài xong

php -v

Kết quả

2.2. Cài đặt PHP 7.2

Kích hoạt PHP 7.x khi sử dụng repository REMI. Lưu ý: cần cài đặt các gói epel-release và yum-utils ở mục 1.

yum-config-manager --enable remi-php72

Cài đặt PHP 7.2

yum install -y php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlnd

Kiểm tra lại phiên bản PHP vừa cài xong

php -v

Kết quả

2.3. Cài đặt PHP 7.1

Kích hoạt PHP 7.1 khi sử dụng repository REMI. Lưu ý: cần cài đặt các gói epel-release và yum-utils ở mục 1.

 yum-config-manager --enable remi-php71 

Cài đặt PHP 7.1

yum install -y php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql

Kiểm tra lại phiên bản PHP vừa cài

php -v
[root@srvcloud365 ~]# php -v
PHP 7.1.30 (cli) (built: Jul  2 2019 17:22:20) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.1.30, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

3. Tổng kết

Tới đây bạn đã hoàn tất việc cài đặt PHP phiên bản 7.x trên hệ điều hành CentOS 7. Để sử dụng được PHP bạn có thể sử dụng các web server là Apache hoặc Nginx với các gói bổ trợ cho PHP và cấu hình thêm các tùy chọn.

Bạn có thể tham khảo các bài cấu hình về LAMP, LEMP để tham khảo thêm.

Đặng Đình Công

Mình là Đặng Đình Công. Công việc hiện tại của mình là quản trị viên hệ thống mạng máy tính. Hiện tại mình đang học, nghiên cứu và làm việc về mảng hệ thống và bảo mật Microsoft, Cisco, ảo hóa VMware,... Blog được lập ra với phương diện cá nhân nên chắc sẽ không tránh khỏi nhiều sai sót. Mong được sự góp ý của tất cả các bạn.

You may also like...