Triển khai Domain Controller trên Windows Server 2016

10/07/2018 Đặng Đình Công 0

Sau một thời gian sử dụng mô hình mạng Workgroup không đáp ứng được nhu cầu của công ty. Bạn hãy thực hiện nâng cấp hệ thống mạng Workgroup của công ty bạn thành hệ thống mạng domain để có thể quản lý tập trung hệ thống mạng.