Tagged: OSI

0

[CCNA 5.0] Khái niệm về mô hình OSI

Mô hình OSI (Open system interconnection – Mô hình kết nối các hệ thống mở) là một cơ sở dành cho việc chuẩn hoá các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO (International Organization for Standardization).